1. Generel information

Vi forstår, at du er opmærksom på og bekymrer dig om dine oplysninger. Denne persondatapolitik beskriver Galsgaard Bilers politikker og praksis med hensyn til behandling af dine personoplysninger og angiver klart og tydeligt dine rettigheder. Vi anerkender at beskyttelse af personoplysninger er en vedvarende proces. Vi vil derfor fra tid til anden opdatere denne persondatapolitik i forlængelse af, at vi revidere vores aktiviteter. 

2. Den dataansvarliges kontaktoplysninger

Galsgaard Biler har kontor i Stege. Vi har ansat en ekstern rådgiver i tilfælde af, at du har spørgsmål eller bekymringer til vores behandling af personoplysninger samt praksis. Galsgaard Bilers oplysninger er som følger:

 

Galsgaard Biler/ Anders Galsgaard
Nordremarksvej 6g
DK-4780 Stege
CVR: 30232194
T: +45 2126 1745
anders@galsgaardbiler.dk 

3. Behandling af Personoplysninger

Persondatapolitikken redegøre for, hvilke personoplysninger, der behandles, hvem der modtager dine personoplysninger og om der foretages behandling uden for EU/EØS, behandlingsformålet, retsgrundlaget for behandlingen og de legitime interesser for så vidt behandlingen er omfattet af artikel 6, stk. 1, litra f. Det er ligeledes klarlagt, hvor personoplysningerne stammer fra. Hvis du skal afgive lovpligtig information eller afståelse af oplysninger, som kræves på baggrund af en kontrakt, vil det bliver begrundet, hvilke konsekvenser det vil have, hvis du ikke afgiver personoplysningerne. Desuden vil det blive oplyst, hvis behandlingen er omfattet af en automatisk afgørelse eller sker på baggrund af profilering. Afslutningsvist noteres der i hvor lang tid personoplysningerne opbevares.

4. Servicebooking

Når du laver en servicebooking via vores hjemmesider behandler vi dine oplysninger i form af: navn, telefonnummer og email. Vi videregiver ikke disse oplysninger til tredjemand, men noterer din servicebooking i Outlooks kalender. Formålet med behandlingen er at notere, at du har lavet en servicebooking, hvorefter vi vil tager kontakt til dig mod at finde en tid i kalenderen. Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens arikel 6, stk. 1, litra f vedrørende interesseafvejningsreglen. De legitime interesser er service, da vi ønsker at kunne kontakte dig og behandle din anmodning. Personoplysningerne behandles i forlængelse af en servicebooking  og stammer fra dig via den formular vi benytter på hjemmesiden. Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe de er nødvendige for at kunne varetage behandlingen samt eventuelle efterfølgende retskrav. Lovgivningen stiller ligeledes krav til, at nogle oplysninger skal opbevares i et givent tidsrum og må af den grund ikke slettes før udløbet af denne periode.

5. Faktura og bogføring

Ved faktura, kreditnota og bogføring behandler vi dine personoplysninger i form af: navn, adresse, by, kundenummer, evt telefonnummer og email.  Vi videregiver ikke disse personoplysninger til tredjemand, men anvender databehandlere. Formålet med behandlingen er at modtage betaling, annuller faktura, notere indkomst og udgifter samt bogføre disse i henhold til bogføringsloven. Vi behandler dine personoplysninger jf. databeskyttelsesforordningens arikel 6, stk. 1, litra c og f vedrørende en retlig forpligtelse, herunder pga. interesseafvejningsreglen. De legitime interesser er varetagelse af virksomhedens økonomi og retlige forpligtelser. Personoplysningerne vi behandler i forlængelse af en faktura, kreditnota eller bogføring stammer delvist fra dig, men kan ligeledes blive indhentet af Galsgaard Biler.  Vi opbevarer dine personoplysninger så længe de er nødvendige for at kunne varetage behandlingen samt eventuelle efterfølgende retskrav. Lovgivningen stiller ligeledes krav til, at bogføringsmateriale i henhold til bogføringsloven skal opbevares i 5 år til udgangen af regnskabsåret. 

6. CCTV

For at sikre os mod kriminalitet, anvender Galsgaard Biler videoovervågning (CCTV) på værkstedsområdet. Der behandles følgende oplysninger: evt. registreringsnummer på køretøjer, der holder parkeret på pladsen og billeder af personer.  Vi videregiver kun disse oplysninger til politiet, hvis der forekommer ulovlig aktivitet. Formålet med behandlingen er at sikre området mod tyveri, hærværk og andet kriminelt foretagende. Vi behandler disse oplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens arikel 6, stk. 1, litra f vedrørende interesseafvejningsreglen. De legitime interesser er tryghed, forsvar og bekæmpelse af kriminalitet.  Personoplysningerne stammer fra det overvågningsudstyr, der er opsat på pladsen.  Vi opbevarer billeder i 30 dage i henhold til en retlig forpligtelse jf. Justistministeriets og Datatilsynets pjece om videoovervågning. 

7. Rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du følgende rettigheder:

7.1. Ret til indsigt. Du har ret til at se de personoplysninger, vi behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen.

7.2. Ret til berigtigelse. Du har ret til at få rettet urigtige/forkerte personoplysninger om dig.

7.3. Ret til sletning. Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt.

7.4. Ret til begrænsning af behandling. Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt.

7.5. Ret til dataportabilitet. Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt.

7.6. Ret til indsigelse. Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt.

7.7. Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt.

8. Samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, eller artikel 9, stk. 2, litra a, har du ret til at trække dit samtykke tilbage på ethvert tidspunkt, uden at dette berører lovligheden af behandlingen.

9. Klage

Ved klager bedes du kontakte anders@galsgaardbiler.dk 
Du har desuden ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

10. Sikkerhed

Vi beskytter dine oplysninger ved at gennemføre passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til risikoen. Vi uddanner ligeledes vores medarbejdere i databeskyttelse samt grundlæggende principper for håndtering af oplysninger.

Galsgaard Biler

Tlf: +45 21 26 17 45

Nordremarksvej 6g

4780 Stege

CVR: 30232194

Åbent 8:00 - 17:00

©2021 • Copyright